Складові роботи над письмовими творами з української мови

Твір – це оригінальний зв’язний текст, самостійно складений учнем в усній чи писемній формі за даною темою.
Алгоритм роботи над письмовими творами
1. Визначте головну думку майбутньої творчої роботи.
2. З’ясуйте коло проблем.
3. Напишіть план викладу.
4. Доберіть матеріал до кожного пункту плану.
5. Напишіть пробний варіант твору.
6. Прослідкуйте за логічністю та послідовністю викладених думок.
7. Зробіть лексичний аналіз тексту.
8. Відредагуйте написане.
9. Перевірте орфограми та пунктуацію.

/> 10. Перепишіть роботу начисто.

Твір-розповідь – це зв’язний текст, усний чи письмовий, у якому послідовно повідомляється про якісь події.
Структура твору-розповіді
Зав’язка – епізод, яким починається розвиток подій у творі; розвиток дії;
кульмінація – момент піднесення, напруження у розвитку дії; розв’язка – заключна дія, що виступає як результат розвитку подій у творі.

Особливості твору-розповіді
1. В основі розповіді – важливий випадок.
2. Виклад матеріалу повинен викликати значний інтерес.
3. У будові виділяються три частини.
4. Усі вчинки вмотивовані, причини

дій пояснюються.
5. У тексті немає зайвої інформації.
6. Випадок висвітлюється з достатньою повнотою.
7. Зміст є переконливим, показана вірогідність ситуації.

Композиція твору-розповіді на основі почутого

I. Вступ.
1. За яких обставин почута розповідь?
2. Особа оповідача.
3. Стисла характеристика оповідача.

II. Основна частина.
1. Докладна розповідь на основі почутого.
2. Виділення основних деталей.

III. Закінчення.
1. Враження від почутого.
2. Власне побажання.

Твір-опис – це зв’язний текст, який дає словесне зображення основних ознак предмета, явища, особи в усній чи письмовій формі.
Структура опису
Передача загального враження від предмета; характеристика предмета.
ПРИМІТКА: речення у творі-описі перебувають у відношеннях одночасовості.
План наукового опису
1. Як називається предмет?
2. Матеріал, з якого зроблена річ.
3. Форма, розмір, колір.
4. З яких частин складається?
5. Для чого використовується?

План художнього опису
1. Загальне враження від предмета.
2. Опис деталей, які пояснюють це враження.
3. Ставлення до того, що описується (предмета, особи, тварини).

План роботи над твором-описом зовнішності людини
1. Визначення мети опису.
2. Індивідуальний вигляд описуваної особи:
а) зріст;
б) постава;
в) риси обличчя та їх особливості;
г) погляд;
д) Жести;
е) одяг.

3. Розкриття внутрішнього світу портретованого.

4. Суть характеру.
Побудова опису місцевості
1. Загальне враження від побаченого.
2. Опис найважливіших частин.
3. Висновок.

План опису вулиці
1. Місто, де є вказана вулиця.
2. Назва вулиці, її походження.
3. Опис вулиці.
4. Що прикрашає вулицю?
5. її вигляд у різні пори року.
6. Як змінилася вулиця? Що нового з’явилося на ній?
7. Найбільш улюблені місця вулиці.
8. Чим дорога тобі ця вулиця?

План опису пам’ятника
1. Відомості про автора пам’ятника.
2. Стисла інформація про людину, якій встановлено пам’ятник.
3. Загальне враження від пам’ятника.
4. Опис скульптури.
5. Опис постаменту.
6. Як вписується пам’ятник у місцевість.
7. Загальна оцінка і значення пам’ятника для історії культури народу.

План твору-опису пам’яток історії та культури
1. Чим зумовлена поява твору-опису.
2. Назва пам’ятки, її місцезнаходження.
3. Для чого створено пам’ятку.
4. Опис пам’ятки.
5. Думки й почуття автора на основі побаченого.

Твір-роздум – це зв’язний текст, який характеризує логічно-послідовний (як доказ чи пояснення чогось) ряд думок, міркувань, висновків на певну тему.

Особливості твору на тему, пов’язану з життєвим досвідом
1. Підпорядкування головної думки (тези) темі висловлювання.
2. Уникнення шаблонних висловів, трафаретних початків.
3. Добір переконливих доказів.
4. Наявність обґрунтованих висновків.
5. Будова має бути композиційно закінченою й логічно стрункою.
6. Мовна виразність твору.

Алгоритм роботи над твором-роздумом про вчинки людей на основі особистих спостережень і вражень
1. Визначте особу чи коло дійових осіб майбутнього твору.
2. Дайте відовідний перелік вчинків дійових осіб на основі власних спостережень.
3. Проаналізуйте їх вчинки з точки зору їх правильності.
4. Зробіть обґрунтований висновок, виражаючи особисте ставлення до поведінки «дійових осіб» твору.
5. По можливості, дайте свої рекомендації, поради щодо правильності поведінки.

Алгоритм роботи над твором-роздумом на суспільно-політичну тему
1. З’ясуйте тему твору.
2. Доберіть і зафіксуйте найцікавішу інформацію для ілюстрації обраної теми.
3. Розподіліть матеріали для вступної частини, тез і доказів.
4. Обміркуйте переконливий висновок.
5. Складіть план твору-роздуму.
6. Визначте послідовність висловлювань і абзаців.
7. Визначте доцільні мовно-стилістичні прийоми і засоби текстового зв’язку.

Замітка – це невеликий текст публіцистичного стилю, повідомлення в газеті, журналі, збірнику, що характеризується стислістю, влучністю мови, а також тим, що в ній завжди гостро ставиться проблема, нерідко містяться заклик, звертання до читача.
Особливості замітки інформаційного характеру
1. Заголовок повинен бути яскравим, лаконічним, привабливим і оригінальним.
2. В основі замітки – конкретний факт, що має громадське значення і заслуговує на загальну увагу.
3. Замітка агітує фактами.
4. Основними рисами є достовірність інформації, чіткість, лаконічність, ясність викладу.

Алгоритм роботи над заміткою в газету на тему, пов’язану з оцінкою вчинків людей
1. Висловте думку про певний вчинок чи подію стисло, чітко, яскраво, дотепно.
2. Наведіть конкретний повчальний факт з життя.
3. Аргументуйте свої висновки.
4. Дотримуйтесь полемічної форми викладу.
5. Наведіть позитивний приклад і дайте позитивну оцінку при схвальній оцінці явища.
6. Висловте критичне зауваження з негативною оцінкою при засудженні явища.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
(3 votes, average: 2,33 out of 5)


Складові роботи над письмовими творами з української мови